Regulamin firmy iCaro Logistics

Spis Treści

  1. O nas
  2. Zastrzeżenie prawne
  3. Ogólne zasady korzystania z serwisu
  4. Usługi elektroniczne
  5. Prawa autorskie
  6. Kontakt z nami

I. O NAS

Właścicielem niniejszej strony internetowej dostępnej pod adresem internetowym www.icaro.pl (dalej jako: „Strona” lub „Strona Internetowa”) jest spółka ICARO P. JANISZEWSKI T. WĄŻ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA z siedzibą w Bydgoszczy (adres siedziby i do korespondencji: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A, 85-862 Bydgoszcz), wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000965554; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; NIP: 9532789079, REGON: 521759894, adres poczty elektronicznej: info@icaro.pl oraz numer telefonu: +48 720 820 222 (dalej łącznie jako: „Właściciel” lub „Administrator”).

II. ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejsza Strona ma wyłącznie charakter informacyjny, co oznacza, że za pośrednictwem Strony nie jest możliwe zawarcie umowy sprzedaży ani umowy o świadczenie usług. Wszelkie reklamy, cenniki, katalogi i inne informacje o produktach i usługach zamieszczone na Stronie nie powinny być traktowane jako oferta, a ewentualnie jako zaproszenie do zawarcia umowy. Zawarcie umowy może nastąpić na skutek indywidualnego zapytania skierowanego do Właściciela oraz po uzgodnieniu przez strony szczegółowych warunków takiej umowy – zawarcie i warunki takiej umowy uregulowane są jednak odrębnymi ogólnymi warunkami sprzedaży określonymi przez Właściciela oraz mogą być przedmiotem ustaleń stron, prowadzonych przed zawarciem umowy na przykład drogą elektroniczną, telefonicznie lub osobiście w siedzibie Właściciela.

Administratorem danych osobowych gromadzonych i przetwarzanych w związku z korzystaniem ze Strony Internetowej jest Właściciel. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na Stronie Internetowej. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora na Stronie Internetowej, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania na Stronie Internetowej plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Strony Internetowej jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (np. korzystanie z usług elektronicznych Strony).

III. OGÓLNE ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

Strona jest dostępna dla wszystkich użytkowników Internetu. W ramach Strony Właściciel udostępnia informacje
o prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej oraz swoich produktach i usługach.

Prawidłowe korzystanie ze Strony wymaga spełnienia poniższych wymagań technicznych:

• Komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu.

Korzystanie ze Strony jest bezpłatne. Korzystanie ze Strony winno odbywać się w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych, ochronę danych osobowych i praw Administratora, innych osób korzystających ze Strony oraz osób trzecich, w tym praw autorskich i praw własności intelektualnej. Zabronione są bezprawne działania mogące utrudniać funkcjonowanie Strony. Zakazanie jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest również wykorzystywanie Strony do rozpowszechniania niezamówionych informacji handlowych (spam).

Korzystanie ze Strony wiąże się ze standardowymi zagrożeniami występującymi w sieci Internet. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju złośliwe oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do danych użytkownika. Dla uniknięcia zagrożeń z tym związanych, Właściciel zaleca, aby użytkownik zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje, a także aktualizował na bieżąco przeglądarkę internetową oraz system operacyjny swojego urządzenia końcowego.

Możesz w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania ze Strony poprzez zamknięcie strony internetowej lub przeglądarki internetowej.

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

• za pomocą formularza kontaktowego;

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@icaro.pl;

• telefonicznie pod numerem: +48 720 820 222;

• pisemnie lub osobiście pod adresem: Bydgoskich Przemysłowców 6A, 85-862 Bydgoszcz.

W opisie zgłoszenia prosimy podać (1) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu zgłoszenia; oraz (2) dane kontaktowe zgłaszającego. Ustosunkujemy się do Państwa zgłoszenia w terminie do 14 dni kalendarzowych.

IV. USŁUGI ELEKTRONICZNE

Na Stronie Internetowej dostępne są usługi elektroniczne: formularz kontaktowy oraz newsletter.

Korzystanie z formularza kontaktowego możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków przez użytkownika – (1) przejściu do zakładki „Kontakt”, (2) wypełnieniu formularza kontaktowego oraz (3) kliknięciu pola „Wyślij” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych. Formularz kontaktowy wymaga podania co najmniej treści wiadomości kierowanej do Właściciela oraz następujących danych kontaktowych użytkownika: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu kontaktowego.

Usługa elektroniczna formularz kontaktowy świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą wysłania wiadomości za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania formułowania wiadomości za jego pośrednictwem.

Korzystanie z newslettera możliwe jest po podaniu w zakładce „Newsletter” widocznej na Stronie Internetowej adresu poczty elektronicznej użytkownika, na który mają być wysyłane kolejne edycje biuletynu o nowościach i promocjach oferowanych przez Właściciela, a następnie kliknięciu pola „Zapisz się” – z tą chwilą adres e-mail użytkownika zostaje zapisany w bazie mailingowej Właściciela. Użytkownik obowiązany jest do podawania wyłącznie poprawnego adresu e-mail należącego do tego użytkownika.

Usługa elektroniczna newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Użytkownik ma możliwość w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji z newslettera (wypisania się z newslettera) poprzez przesłanie stosownego żądania do Właściciela, na przykład drogą poczty elektronicznej na adres: info@icaro.pl lub pisemnie pod adres: ul. Bydgoskich Przemysłowców 6A, 85-862 Bydgoszcz.

Wszystkie treści wysyłane za pośrednictwem Strony Internetowej powinny być rzetelne, zgodne z prawem oraz zawierać prawdziwe informacje. Niedozwolone jest przesyłanie treści naruszających zasady netykiety oraz zawierających informacje, które są nieprawdziwe lub mogą wprowadzić w błąd Właściciela albo inne osoby, a także zawierające treści reklamowe lub promujące bezpośrednio albo pośrednio inne strony, produkty i usługi.

Zebranymi danymi Właściciel zarządza, dzięki systemowi MailerLite – polityka prywatności.

Dane osobowe podane podczas zapisu zbierane są w celu wysyłki newslettera, czyli informacji o blogowaniu, w tym wpisów oraz informacji o działalności iCaro.  Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Podanie danych jest dobrowolne. W stopce każdej informacji e-mail udostępniony jest link umożliwiający wypisanie się z subskrypcji.

V. PRAWA AUTORSKIE

Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Strony jako całości oraz treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jej ramach należą do Właściciela lub innych uprawnionych podmiotów trzecich i objęte są ochroną prawa autorskiego oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści jest dozwolone bez ograniczeń wyłącznie w zakresie własnego, niekomercyjnego użytku osobistego. Korzystanie z zamieszczonych na Stronie treści w szerszym zakresie wymaga uprzedniej wyraźnej zgody Administratora lub innych uprawnionych podmiotów trzecich.

VI. KONTAKT Z NAMI

W razie jakichkolwiek problemów lub pytań związanych z korzystaniem ze Strony lub innych pytań prosimy o kontakt
z Właścicielem Strony:

• za pomocą formularza kontaktowego;

• za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@icaro.pl;

• telefonicznie pod numerem: +48 720 820 222;

• pisemnie lub osobiście pod adresem: Bydgoskich Przemysłowców 6A, 85-862 Bydgoszcz.