Ubezpieczenie ładunku

W transporcie, ubezpieczenie ładunku, inaczej mówiąc ubezpieczenie cargo, jest niezwykle ważnym czynnikiem w działalności transportowej i spedycyjnej. Obejmuje ono zarówno ubezpieczenie ładunku w transporcie krajowym, jak i ubezpieczenie ładunku w transporcie międzynarodowym. Dotyczy ono także wszystkich rodzajów transportu, czyli transportu drogowego (samochodowego), kolejowego, morskiego oraz lotniczego.

Ubezpieczenie ładunku w transporcie (cargo)

Ubezpieczenie cargo stanowi najlepsze ubezpieczenie ładunku na czas transportu. Ładunek (w języku angielskim „cargo”) w czasie transportu jest narażony na różnego rodzaju uszkodzenia. Również nieszczęśliwe zdarzenia mogą narazić na straty zarówno właściciela towaru, jak i firmę transportową, której został on powierzony. Ryzyko, na jakie narażony jest ładunek, zależy między innymi od rodzaju środka transportu, czynników zewnętrznych oraz czynnika ludzkiego.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie ładunku, obejmuje ono okres przewozu ładunku oraz inne czynności niezbędne do jego realizacji.

ubezpieczenie-icaro

Zalicza się do nich:

załadunek,
przeładunek,
tymczasowe składowanie będące etapem transportu,
rozładunek.

Ubezpieczenie ładunku umożliwia uzyskanie rekompensaty finansowej w przypadku jego uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży. Ubezpieczeniu mogą podlegać między innymi surowce, półprodukty, wyroby gotowe oraz różnego rodzaju towary przewożone na przykład na paletach lub w kontenerach. Co ważne, ubezpieczenie ładunku cargo nie obejmuje takich przedmiotów, jak dokumenty czy dzieła sztuki, a także żywych zwierząt.

Rodzaje ubezpieczenia ładunku i jego cena

Rozróżnia się trzy rodzaje ubezpieczenia ładunku w transporcie:

Ubezpieczenie podstawowe obejmujące szkody, które są następstwami zdarzeń losowych, takich jak: nawałnica, uderzenie pioruna, grad, powódź, wiatr huraganowy, osuwanie i zapadanie się ziemi, lawina, trzęsienie ziemi, pożar, eksplozja, uderzenie jakiegoś przedmiotu w środek transportu, dewastacja, rabunek oraz wypadek środka transportu.

Ubezpieczenie rozszerzone obejmujące zarówno ubezpieczenie podstawowe, jak i szkody, które powstały z takich przyczyn, jak: kradzież z włamaniem oraz kradzież środka transportu wraz z ładunkiem.

Ubezpieczenie kompleksowe (pełne) obejmujące wszelkie szkody w przewożonym ładunku. Może zawierać klauzule dotyczące: strajków, zamieszek, rozruchów, aktów terroryzmu oraz klauzule branżowe odpowiadające danemu rodzajowi towaru.

Koszt ubezpieczenia cargo jest zależny między innymi od rodzaju przewożonego ładunku, jego wartości, a także rodzaju wykupionego ubezpieczenia. Im szerszy jest zakres czynników, które obejmuje ubezpieczenie, tym cena jest wyższa.

Ubezpieczenie ładunku OCS

Ubezpieczenie OCS jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora. Wykupienie go nie jest obowiązkowe, ale niesie ze sobą dwie podstawowe korzyści: stanowi zabezpieczenie finansowe, a także zwiększa wiarygodność firmy transportowej w oczach Klientów.

Przedmiotem ubezpieczenia OCS jest odpowiedzialność cywilna spedytora zarówno wobec jego Zleceniodawcy, jak i osób/podmiotów trzecich za powstałe szkody. Mogą one powstać w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania usług spedycyjnych, które są zawarte w umowie.

W przypadku wystąpienia tego rodzaju szkody, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spedytora gwarantuje wypłatę odszkodowania. Działa ono na takich samych zasadach,  jak ubezpieczenia OC w innych zawodach, które są obarczone wysokim ryzykiem popełnienia błędów o poważnych konsekwencjach.

Firma iCaro Logistics ma wykupione wysokie ubezpieczenie OCS do kwoty 300 000 Euro, wliczone w kwotę, jaką Klient płaci za transport.

Zakres ubezpieczenia OCS

Przedmiotem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są czynności wchodzące w zakres usług spedycyjnych. Zalicza się do nich:

ubezpieczenie-transportu zawarcie umowy o przewóz,
przygotowanie dokumentów przewozowych,
opracowanie wytycznych wysyłkowych,
załadunek,
rozładunek,
kontrola ilościowa i wagowa przesyłek,
pakowanie,
znakowanie i przepakowywanie,
zgłaszanie przesyłek do ubezpieczenia i odprawy celnej,
składowanie przesyłek.

Ubezpieczenie OCS nie obejmuje nieprawidłowego wypełnienia dokumentów celnych oraz składowania przesyłek dłużej niż przez 30 dni.

Cena i warunki ubezpieczenia OCS

Koszt i warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej spedytora są indywidualne dla każdej firmy. Obliczając cenę, bierze się pod uwagę między innymi takie czynniki, jak: charakter i wielkość działalności, typ przewozów, ocenę ryzyka, a także kwotę, na jaką działalność ma być ubezpieczona.

Im droższe ubezpieczenie, tym lepsza ochrona. Dlatego, tym, co nas wyróżnia jest wysokie ubezpieczenie OCS do kwoty 300 000 Euro, wliczone w kwotę, jaką Klient płaci za transport.

Pewny i bezpieczny transport tylko z iCaro Logistics.

Zapraszamy do współpracy!

formularz-wyceny

Potrzebujesz transportu?

Wypełnij formularz wyceny transportu lub zadzwoń pod nr: 720 820 222

Na jakich rynkach jesteśmy?