Ogłoszenie - Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 06.06.2023

Komplementariusze ICARO P. JANISZEWSKI T.WĄŻ SKA. w Bydgoszczy, KRS 0000965554, na podstawie § 12 Statutu w związku z art. 399 ksh, zwołują w dniu 20 czerwca 2023 r., o godz. 1300, w Kancelarii Notarialnej Lehmann Alicja przy ul. Ignacego Paderewskiego 12/3, 85-065 Bydgoszcz, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i protokolanta.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
• Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r. oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.
• Rozpatrzenie wniosku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2022 r.
• Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r., oceny sprawozdań finansowych Spółki za 2022 r. oraz oceny w sprawie podziału zysku netto za rok 2022.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
• zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki w 2022 r.,
• zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2022 r.,
• podziału zysku netto Spółki za 2022 r.,
• udzielenia komplementariuszom spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 r.
6. Zamknięcie obrad.
Uprawnieni z akcji oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki jeżeli zostali wpisani do rejestru akcjonariuszy co najmniej na tydzień przed odbyciem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki postanowił, że w Walnym Zgromadzeniu nie będzie można wziąć udziału przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, nie będzie też można wykonywać prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Komplementariusze:
Paweł Janiszewski i Tomasz Wąż